top of page

"המכינה בשבילי הייתה שנה שלימדה אותי המון על עצמי, על מי שאני יכול להיות ועל מי שאני רוצה להיות. הכרתי אנשים מדהימים שלא הייתי מכיר במקומות אחרים וחוויתי חוויות. היו גם קשיים, אבל עברתי אותם ביחד עם אנשים וזה נתן משמעות לכל החוויה. חד משמעית השנה הכי טובה בחיים שלי"

בנימין מחזור כ'

תמונה של בנימין לציטוט בוגרים

חזון

בוגרי ובוגרות המכינה יהיו אנשי רוח ומעשה אשר יפעלו מתוך אהבת העם והארץ, ביושרה ובמקצועיות.

יצירת רשת בוגרים אשר תהווה מרחב תומך לימוד ועשייה לצורך מימוש חזון המכינה על ידי בוגריה במהלך חייהם.

מטרות

Aderet alumni sitting together

מימוש חזון המכינה על-ידי בוגריה בהמשך החיים

 

המכינה היא גוף חינוכי שמטרתו אינה מסתכמת בשנת המכינה. אנו רוצות לראות את בוגרינו חיים חיי רוח, למידה ומעשה, משולבים בעשייה צבאית, ציבורית ואזרחית, כמממשים את ערכי המכינה על פי יכולותיהם והעדפותיהם בחייהם הבוגרים.

הפיכת רשת הבוגרים של המכינה למרחב תומך לימוד ועשייה

קהילת הבוגרים של המכינה היא מרחב בעל פוטנציאל גבוה. נרצה שתהווה עבור הבוגרים מקור לשייכות והזדהות, וגם הזדמנות לנטוורקינג, למידה משותפת, ורשת ביטחון ותמיכה לעשייה חברתית.

Alumni stand together and smile
Graduation ceremony

מיצוב המכינה כגוף ידע וכלים רלוונטי עבור הבוגרים

קהילת הבוגרים היא חלק אינהרנטי מפועלה של המכינה, וזאת על אף שהזיקה בינה לבין המכינה אינה יומיומית ואינטנסיבית כמו בשנת המכינה. נרצה שבוגרי המכינה יראו במכינה גוף רלוונטי לחיים שאחרי המכינה, שמעניק כלים וידע מעולם תוכן רלוונטי.

דבר רכזת בוגרים

רוני נחמיאס

רוני נחמיאס רכזת בוגרים

שנת המכינה אולי נגמרת אך מטרות המכינה אינן מסתכמות בשנה הזו בלבד. מטרת תוכנית הבוגרים היא לייצר קהילה שממשיכה את ערכי ורוח המכינה גם בחיים הבוגרים וביום שאחרי המכינה. קהילת הבוגרים מהווה פלטפורמה ללמידה משותפת, עשייה חברתית, לנטוורקינג ולמקור שייכות עבור בוגרינו.
נרצה לראות את בוגרינו חיים חיי רוח, למידה ומעשה, משולבים בעשייה צבאית, ציבורית ואזרחית, כמממשים את ערכי המכינה על פי יכולותיהם והעדפותיהם בחייהם הבוגרים.

bottom of page